Odnawialne Źródła Energii

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” zaprasza na cykliczne konsultacje oraz wsparcie doradcze dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Pozyskiwanie energii – prądu i ciepła – ze źródeł, które nie szkodzą środowisku naturalnemu, cieszy się coraz większą popularnością. Te działania proekologiczne są wspomagane różnymi zachętami: dotacjami i źródłami finansowania.

Odsłony: 4130

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w dniu 15 grudnia br. w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach zorganizowało seminarium pn. „Finansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności energetycznej”. Wszystkich uczestników seminarium przywitał gospodarz wójt gminy Mieczysław Mularczyk. Seminarium prowadził wiceprezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Ireneusz Kostka. W trakcie spotkania poruszano tematykę poprawy efektywności energetycznej, zarówno oświetlenia ulicznego, jak i pozostałej infrastruktury komunalnej w gminach.

Odsłony: 4236

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” zaprasza serdecznie na seminarium szkoleniowe w dniu 14 grudnia o godzinie 10:00 do pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

Odsłony: 4019

Informujemy, że Rada Nadzorcza WFOŚIGW w Szczecinie podjęła decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. Alokacja środków w programie wynosi 10 mln zł. O środki mogą aplikować mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego którzy spełniają warunki regulaminu oraz nie kwalifikują się do Programu „Czyste Powietrze”. Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 15 października br., do dnia 28 czerwca 2019 roku lub do wyczerpania środków drogą pocztową na adres: ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, z dopiskiem „Program Pożyczek dla Osób Fizycznych”.

Odsłony: 4388

W dniu 20.04.2018 r. odbędą się organizowane przez Wydział Ekonomiczny (dr Wojciech Zbaraszewski) międzynarodowe warsztaty projektu Isabel (realizowanego w ramach programu Horyzont 2020) „Triggering Sustainable Biogas Energy Communities through Social Innovation”.

Odsłony: 4802

Ambicje dyrekcji szkół podstawowych i średnich wobec rozwoju własnych placówek znacznie wykraczają poza systemowy model funkcjonowania, który ogranicza się do relacji szkoła - samorząd, jak też dodatkowo do marginalnych działań szkoła - lokalny zakład pracy. Działanie w pojedynkę, które sprawdza się w przypadku - gdzie bogata firma, tam bogaty samorząd i nowoczesna szkoła, można przypisać nielicznym miejscowościom w kraju, a tym samym w województwie. Możliwości skorzystania z dotacji unijnych przez szkoły również jest utrudnione, ponieważ na potrzeby pojedynczej placówki składa się szereg niewielkich, różniących się od siebie projektów, gdzie koszt obsługi jednostkowej dotacji najczęściej przekracza jej wartość. 

Odsłony: 4930

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie uruchamia od 15.12.2017 r. II edycję programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

Odsłony: 5422

W ramach polsko-niemieckiego projektu, pt. „Samowystarczalność energetyczna regionu na polsko-niemieckim pograniczu”, zorganizowany został wyjazd studyjny do wsi bioenergetycznej (Ivenack) oraz miejscowości aspirującej do takiego miana (Rosenow). Podczas wyjazdu zostały przeprowadzone także wspólne warsztaty dotyczące aspektów praktycznego wdrożenia i funkcjonowania wsi bioenergetycznej. Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” jest również partnerem tego projektu.  Projekt został i nadal trwa w ramach INTERREGu 5a. Wnioskodawcą był Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Ekonomiczny. Projekt został wymyślony wspólnie podczas konferencji (niejednej) w Przelewicach.  Oczywiście nie tylko ten jeden.

Odsłony: 4413

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania). Numer projektu: FMP-0084-17.

W celu pogłębienia współpracy transgranicznej w zakresie ochrony środowiska i integracji społecznej planuje się przeprowadzenie projektu w oparciu o doświadczenia i potencjał uczelni wyższych. Po stronie polskiej instytucją wiodącą będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) i wspierający merytorycznie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz realizujący swoją Lokalna Strategię Rozwoju Stowarzyszenie "Lider Pojezierza". Niemieckim partnerem będzie Wyższa Szkoła Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde.

Odsłony: 5226

Szanowni Państwo,

w ramach polsko-niemieckiego projektu pt. Samowystarczalność energetyczna regionu na polsko-niemieckim pograniczu organizowany jest wyjazd studyjny do wsi bioenergetycznej (Ivenack) oraz miejscowości aspirującej do takiego miana (Rosenow). Podczas wyjazdu zostaną przeprowadzone także wspólne warsztaty dotyczące aspektów praktycznego wdrożenia i funkcjonowania wsi bioenergetycznej.

Odsłony: 6023

Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza realizując zadania wynikające z PROW i PO Rybactwo i Morze w dziale ochrona środowiska i przeciwdziałaniu zmian klimatu realizuje program niezależności energetycznej gospodarstw domowych dla mieszkańców naszego obszaru działania. Dotyczy to gmin Boleszkowice, Dębno, Nowogródek Pomorski, Trzcińsko Zdrój, Lipiany, Przelewice, Myślibórz, Barlinek, Pełczyce, Rzecz, Krzęcin, Choszczno, Bierzwnik.

Odsłony: 5391

Burmistrz miejscowości Rosenow, Mr. Norbert Stettin oraz Prof. Dr. Peter Schmuck z  Universitetu w  Göttingen  zaprosili  przedstawicieli  naszego Stowarzyszenia oraz inicjatorów powołania miejscowości samowystarczalnej energetycznie na spotkanie, które zainicjowało działania związane z wdrażaniem programu niezależności  energetycznej.

Odsłony: 8294

Okazja na otrzymanie dofinansowania do odnawialnych źródeł energii, w tym na fotowoltaikę 40% - ogłoszeniu naboru uzupełniającego do IV naboru wniosków w ramach programu "Prosument".

Nabór od 23 stycznia do wyczerpania środków

Dodatkowe informacje można uzyskać u członka Stowarzyszenia "Lidera Pojezierza" - Pana Mirosława Kwarty,

Odsłony: 8151

1 lipca 2016 r. weszła w życie nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE). Celem ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych wobec przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które jeszcze nie weszły w życie. 

Nowelizacja porządkuje sytuację wytwórców energii elektrycznej z OZE oraz zasad udzielania dla nich pomocy publicznej.

Odsłony: 8535

Od stycznia 2016 roku Instytut Nowych Technologii, Ekologii i Rozwoju realizuje kampanię edukacyjno-informacyjną „Niskoemisyjni” dofinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa, poprzez oddziaływanie na wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z terenów wiejskich, ale również na organizacje pozarządowe i media. Jej celem jest poniesienie świadomości w zakresie zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także złego stanu technicznego urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowej ich eksploatacji.

Odsłony: 8243

Współczesne rolnictwo i gospodarstwa rolne potrzebują coraz większej ilości energii. Obecnie rolnicy zużywają w Polsce 6% całego bilansu energii.

Ponadto, rolnictwo jest sektorem uprzywilejowanym w dziedzinie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, każde gospodarstwo rolne ma wiele możliwości do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (tj. słońce, woda, wiatr).

Odsłony: 7907

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, Norwegia i Unia Europejska podpisały umowę dotyczącą uruchomienia nowych programów dofinansowania, których jednym z beneficjentów jest też Polska. Tzw. fundusze norweskie można przeznaczyć m.in. na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. 

Odsłony: 8491

Czym jest energetyka obywatelska?
Każdy z nas na co dzień korzysta z energii – w postaci prądu albo ogrzewając swój dom. Obecnie większość osób pozostaje jednak wyłącznie biernymi konsumentami energii wyprodukowanej przez koncerny energetyczne i przesłanej do ich domu lub miejsca pracy. Dzięki rozwojowi energetyki obywatelskiej może się to zmienić. My – obywatele, samorządy, firmy czy organizacje społeczne, słowem – wszyscy użytkownicy energii, dzięki odpowiednim regulacjom i systemom wsparcia, moglibyśmy brać udział w produkcji energii odnawialnej i jej przesyle, a także efektywnie zarządzać wykorzystywaną przez siebie energią oraz czerpać z tego zyski. Taki udział osób prywatnych, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego wytwarzaniu i zarządzaniu energią to właśnie energetyka obywatelska.

Odsłony: 7253

Stowarzyszenie Lider Pojezierza brało udział w konferencji "Więcej niż energia - obywatelska energetyka odnawialna dla Pomorza Zachodniego" w Szczecinie.

Ponadto było inicjatorem oraz współorganizatorem dwóch konferencji pod nazwą "Zielona Lokomotywa". Jednym z efektów był podpisany list intencyjny z 21 partnerami (4 sektory - społeczny, publiczny, gospodarczy i naukowy). Podczas konferencji zainicjowano również działania realizujące naszą przyszłą Lokalną Strategię Rozwoju w ramach PROW i PO "Rybactwo i Morze"oraz  elementy do Kontraktu Samorządowego "Lider Pojezierzy" w ramach RPO.

Odsłony: 8337
 Do pobrania prezentacje z II konferencji "Zielonej Lokomotywy" pt."Ekologiczna Kolej Rzeczy z funduszami europejskimi"
Odsłony: 7479

W dniu 17 marca 2016 roku odbyła się II konferencja „Zielonej Lokomotywy” pt. „Ekologiczna Kolej Rzeczy z funduszami europejskimi” w Pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

Misją „Zielonej Lokomotywy”  jest inicjowanie i wspieranie działań zorientowanych na wykorzystanie lokalnych zasobów OZE w sposób, który wpłynie na korzyść Społeczności Lokalnych, poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy, poprawę stanu środowiska naturalnego, podnoszenie wiedzy o środowisku i rozwoju samorządności mieszkańców.

Odsłony: 7422

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” zaprasza do darmowych konsultacji dla wszystkich  mieszkańców naszego obszaru. Dotyczy to beneficjentów  indywidualnych oraz instytucje.

Odsłony: 7287

W dniu 17 marca 2016r. w Pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach odbędzie się II konferencja „Zielonej Lokomotywy” pn.„Ekologiczna Kolej Rzeczy z funduszami europejskimi” - Zielona Lokomotywa wsparciem dla lokalnego rynku energii.

Odsłony: 7526

Konferencja pod taką nazwą, której głównym organizatorem jest gmina Myślibórz, odbędzie się 23 października 2015 r. w Pensjonacie nad Jeziorem w Myśliborzu.
W konferencji udział wezmą przedstawiciele samorządów, naukowcy oraz przedstawiciele sektora gospodarczego i społecznego.

Odsłony: 7346

Szanowni Państwo,  

Zapraszamy Państwa na szkolenie pt "NOWE WSPARCIE OZE – Ustawa o odnawialnych źródłach energii". Szkolenie odbędzie się 12 czerwca br. w Warszawie. Przeprowadzi je czołowy ekspert prawa energetycznego w Polsce.  

Odsłony: 7381

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.