• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
 • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
  Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
 • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
  Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

Aktualności - najnowsze informacje

W dn. 20 stycznia 2017 r .w Świdwinie odbyło się zebranie założycielskie Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 17 LGD.
 
Podczas spotkania przyjęto Statut Federacji i wybrano władze których zadaniem będzie rejestracja Stowarzyszenia w KRS.
 
Do Zarządu zostali wybrani:
 1. Ireneusz Kostka – LGD „Lider Pojezierza” z Barlinka
 2. Agnieszka Brodowska – LGD „Powiatu Świdwińskiego” ze Świdwina
 3. Bogdan Błaszczyk – RLGD „Morze i Parsęta” z Kołobrzegu
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
 1. Grażynę Zaręba-Szubę z LGD „ Centrum Inicjatyw Wiejskich” z Łobza
 2. Jacka Kozłowskiego z LGD „Lider Wałecki” z Wałcza
Postanowiono, że siedzibą Federacji będzie miasto Świdwin
 
Celem Federacji jest:
 1. Budowanie trwałej platformy integracji i współpracy w środowisku Lokalnych Grup Działania i Rybackich Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego;
 2. Inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych nad projektami mającymi wpływ na sytuację stowarzyszeń związanych z LGD i RLGD na terenie Województwa Zachodniopomorskiego
 3. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rybackich gmin wchodzących w skład wszystkich Lokalnych Grup Działania i Rybackich Grupa działania zrzeszonych w Federacji zwanych dalej “obszarem federacji”, a w szczególności:
 • pomoc w realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju opracowanych przez Stowarzyszenia będące członkami Federacji;
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Federacji;
 • aktywizowanie i integracja mieszkańców obszaru Federacji;
 • podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości życia, wyłączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją mieszkańców obszaru Federacji;
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarze Federacji;
6)ochrona wspólnych interesów członków Federacji;                                         ,
 
7)tworzenie warunków współpracy Stowarzyszeń i innych organizacji oraz instytucji działających na rzecz rozwoju obszaru Federacji.
 
8) Ponadto Federacja została powołana w celach:
 • stymulowania i wspierania lokalnych i regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych;
 • wspomagania inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji, doradztwa i szkolenia;
 • wspierania przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację gmin obszaru Federacji;
 • skupiania wokół idei Federacji osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich;
 • wspomagania inicjatyw w dziedzinie przedsiębiorczości, zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami;
 • wspierania działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury
  fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.
 • utworzenie trwałej płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych Województwa Zachodniopomorskiego.
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.