Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, tj. gmin Barlinek, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Recz, Trzcińsko-Zdrój do składania wniosków o dofinansowanie realizacji działań aktywizujących w środowisku lokalnym.

Ogłoszenie o naborze wniosków na działania aktywizujące ma charakter badania potrzeb mieszkańców na realizację warsztatów mających wpływ na podniesienie kompetencji mieszkańców oraz rozwój obszaru

Celem programu jest wsparcie działań, które inicjują rozwój zainteresowań mieszkańców i mają charakter edukacyjny, a także mają wpływ na poczucie wspólnoty wśród mieszkańców i ich możliwość realizacji oddolnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej. Jest on prowadzony z myślą o stowarzyszeniach, sołectwach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się ciekawiej i lepiej.

Przewidywane jest wsparcie działań, które:

 • zakładają współdziałanie wnioskodawcy z mieszkańcami, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe
 • przyczyniają się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Program adresowany jest do:

 • organizacji pozarządowych
 • rad sołeckich
 • grup nieformalnych (min. 3 osoby)

prowadzących swoją działalność na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR).

Sposób wyłaniania partnerów

Zarząd LGD Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” dokona oceny wniosku w oparciu o następujące kryteria:

1. Wniosek na działanie został złożony w terminie:

a) I nabór - od 06.11.2017 r. do 30.11.2017 r.;
realizacja działań aktywizacyjnych: od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. *
Limit środków w naborze wynosi 50.000,00 zł.

2. Wniosek na działanie jest złożony na formularzu udostępnionym przez LGD, jest czytelny i kompletny;
3. Wniosek na działanie jest złożony przez organizację pozarządową, radę sołecką lub grupę nieformalną, w której imieniu występują 2 osoby (pełnoletnie);
4. We wniosku na działanie zaplanowano zaangażowanie społeczności lokalnej;
5. Wniosek na działanie będzie realizowany na obszarze objętym konkursem;
6. Przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych);
7. Kwota wnioskowanego wsparcia nie przekracza 1.250,00 złotych (kwota przeznaczona dla osoby prowadzącej warsztaty, koszty wyżywienia, materiałów warsztatowych, wynajmu sali* jeśli dotyczy)

 • (Kwota zawiera wynagrodzenie instruktora, koszty wyżywienia, materiałów warsztatowych oraz sali* jeśli dotyczy)
 • (Zleceniobiorca (Instruktor), którego sytuacja prawna związana z zawarciem umowy powoduje powstanie obowiązku ubezpieczenia społecznego, upoważnia LGD do pomniejszenia kwoty należnego wynagrodzenia przy jego wypłacie o kwotę składki ZUS, jaką zobowiązany jest płacić jako Zleceniobiorca na rzecz ZUS – w części płaconej przez Zlecającego (LGD), jak i Zleceniobiorcę.)

8. Partner ma zaplanowany wkład własny (zalecane), w postaci finansowej, usługowej, rzeczowej lub pracy wolontariuszy,
9. Wniosek na działanie wyklucza prowadzenie działalności gospodarczej
10. W trakcie realizacji lub po zakończeniu zaplanowanych w projekcie zajęć wnioskodawca zorganizuje spotkanie z uczestnikami (w przypadku, gdy uczestnikami są dzieci -z rodzicami) w celu przedstawienia im możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 oraz zaprezentowania działalności LGD
11. Działanie ma jasno zdefiniowaną ideę
12. Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu dotyczącym wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej działań aktywizujących,
13. Planowane działanie zakładają działania adekwatne do opisanej idei oraz są atrakcyjne dla uczestników
14. Harmonogram działań jest adekwatny do założeń złożonego wniosku
15. Budżet działania jest adekwatny do zaplanowanych działań
16. Działanie angażuje osoby z grup defaworyzowanych (do 25 r.ż; po 50 r.ż)
17. Działanie wpisuje się w co najmniej 2 przedsięwzięcia z LSR
18. Wnioskodawca deklaruje prowadzenie działań więcej niż przez 1 dzień
19. Wnioskodawca uzyskał wsparcie w ramach PROW na lata 2007-2013
Z otrzymanego wsparcia nie można finansować: udzielania pożyczek, celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego, zakupu środków trwałych.

Stowarzyszenie ma prawo przyznać wsparcie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez wnioskodawcę.
Stowarzyszenie będzie przedstawiać wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty wsparcia.
LGD zapewni obsługę finansową.
Działania będą realizowane na podstawie porozumienia zawartego z LGD.

Miejsce składania wniosków

Wnioski (w 2 egzemplarzach – oryginał i kopia) należy składać w Biurze LGD:

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”
ul. Sądowa 8
74-320 Barlinek

Wszelkich informacji związanych z działaniami aktywizacyjnymi udziela Justyna Mariańska tel. 95/ 746 03 60, 691 466 626 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski czytelne i złożone w terminie.
Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach zostanie umieszczona na stronie internetowej www.liderpojezierza.pl
Decyzje Zarządu są nieodwołalne i ostateczne.

* Termin realizacji działań aktywizujących jest uzależniony od podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą, dlatego Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszonych terminów.

Załączniki:
Pobierz plik (1. Wniosek na działanie aktywizujące.docx)Wniosek na działania aktywizujące[Plik .DOCX (MS Word)]230 kB
Pobierz plik (5. Regulamin realizacji działań aktywizujących.doc)Regulamin realizacji działań aktywizujących[Plik .DOC (MS Word)]518 kB
Pobierz plik (6. Karta oceny-kryteria.pdf)Karta oceny - kryteria[Plik .PDF]959 kB

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.