Rozwój przedsiębiorczości

Informujemy, że w dniu 01 lutego 2017 r. ,w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, odbyło się posiedzenie Rady w sprawie ponownej weryfikacji oceny wniosku złożonego przez  Roberta Pierutę Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Pałac Batowo, w zakresie kryterium dot. innowacyjności projektu. Rada zgodziła się ze stanowiskiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i w wyniku ponownej oceny średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła 41,60 pkt., co w konsekwencji spowodowało przesunięcie wniosku na Liście operacji wybranych.

Odsłony: 4703

Informujemy, że w dniu 24 stycznia 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” odbyło się posiedzenie Rady w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie protestu wniesionego przez wnioskodawcę Pawła Sufisza Zakład Usług Leśnych w Klepinie, od wyniku oceny operacji nr LGD-LP/5014-9/2/2016, która powoduje, że nie mieści się ona w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Rada nie uwzględniła podnoszonych w proteście zarzutów, ponieważ po dokonaniu powtórnej oceny wniosku utrzymała w mocy ustaloną w dniu 29 listopada punktację. Wniosek jest na liście projektów rezerwowych.

Odsłony: 4215

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, uprzejmie informujemy, że w dniu 01 lutego 2017 r., o godz. 10.00, w Biurze LGD, odbędzie się posiedzenie Rady, zwołane w celu ponownego rozpatrzenia wniesionego przez Roberta Pierutę protestu i dokonania ewentualnej weryfikacji wyniku dokonanej oceny projektu, w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” – Nabór Nr 2/2016 (porządek posiedzenia w załączeniu).

Odsłony: 6980

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, uprzejmie informujemy, że w dniu 24 stycznia 2017 r., o godz. 11.00, w Biurze LGD, odbędzie się posiedzenie Rady, zwołane w celu rozpatrzenia wniesionego przez Pawła Sufisza protestu i dokonania weryfikacji wyników dokonanej oceny operacji w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” – Nabór Nr 2/2016 (porządek posiedzenia w załączeniu).

Odsłony: 4860


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.