”Wspólne chwile w świetlistym zakątku” - Wardyń

Drukuj
poniedziałek, 06 wrzesień 2021 Michał Kasprzak Kategoria: Animacja Odsłony: 188

Piątek 03.09.2021 r. był intensywnym dniem dla wszystkich zaangażowanych w realizację Projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”. O godzinie 10.00 uczestnicy grup inicjatywnych zakończyli zadania w mieście Pyrzyce. O godzinie 15.00 oddana została inicjatywa mieszkańców Wardynia gminy Choszczno ”Wspólne chwile w świetlistym zakątku”.

Intencją mieszkańców było stworzenie przyjaznego miejsca do wspólnych spotkań. Dzięki zaplanowanej i zrealizowanej inwestycji, jaką była wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie - mieszkańcy wsi będą mieli miejsce, które stworzy im możliwość częstszych spotkań przy poczęstunkach, warsztatach, szkoleniach dla różnych grup wiekowych. Poprzez spotkania mieszkańców zostanie pogłębiona więź pomiędzy lokalną społecznością oraz stworzy się możliwość nawiązania relacji pomiędzy starszym, a młodszym pokoleniem.  

Podziękowania za zaangażowanie i pracę otrzymał lider i uczestnicy grupy inicjatywnej oraz wolontariusze. Wszystkie inicjatywy uczestników Projektu angażują lokalną społeczność podczas planowania i realizacji zadań, a efekty ich pracy służą integracji wszystkich mieszkańców, to szczególnie podkreślała członkini Zarządu Stowarzyszenia Lidera Pojezierza, Pani Wioletta Kaszak - Starosta Choszczeński oraz przedstawiciele władz samorządowych, zastępca Burmistrza Miasta Choszczna Pan Wojciech Sierakowski. Podsumowanie realizacji zadań uczestników Projektu uatrakcyjnił  najmłodszym  animator.

  Projekt 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin (Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, i Choszczno).                 

Tagged Under