Protokoły z wyboru ofert

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" uprzejmie informuje, że Wykonawca nie został wyłoniony w wyniku postępowania ofertowego na: 

- świadczenie usług obejmujących wsparcie związane z wdrażaniem inicjatyw lokalnych w ramach projektu pn.: „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” 

Odsłony: 706

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" uprzejmie informuje, że Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania ofertowego na 

- świadczenie usług szkoleniowych (trenerów) dla potrzeb projektu pn.: „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” 

Odsłony: 734

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" uprzejmie informuje, że Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania ofertowego na 

- zapewnienie usług hotelarskich, noclegowych, restauracyjnych i sal konferencyjnych w ramach projektu pn.: „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”

Odsłony: 731

Korekta protokołu z wyboru oferty na "Dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu" pn.: „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej . Za utrudnienia przepraszamy.

Odsłony: 713


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.