Na podstawie § 22 ust. 5 pkt 5 w zw. z § 8 i 9 Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XXXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się we wtorek, 20 września 2022 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach, o godz. 12.00

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, następne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostanie zwołane na godz. 12.15.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 5. Podjęcie uchwały nr XXXI/01/2022 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
 6. Podjęcie uchwały nr XXXI/02/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały nr XXXI/03/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały nr XXXI/04/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały nr XXX/05/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały nr XXXI/06/2022 w sprawie określenia górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierzaw ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
 11. Podjęcie uchwały nr XXXI/07/2022 w sprawie uchwalenia wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”
 12. Sprawy różne:
  1) informacja o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju i w harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  2) zmiana siedziby Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
  3) dyskusja i podsumowanie
 13. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
Krzysztof Wiklak

Projekty uchwał z załącznikami Zarząd udostępni w siedzibie LGD (Aleja 1 Maja 6, Barlinek), od dnia 09 września 2022 r., zgodnie z Rozdziałem I § 2 pkt. 5 „Regulaminu obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.