Zapraszamy do zapoznania się z informacją z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza":

Posiedzenie Nr XII/2017 z dnia 23 października 2017 r.

  1. W dniu 23 października 2017 r., w Biurze Ośrodka Sportów Wodnych „Pełczanka”
    w Pełczycach, odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, w którym wzięło udział siedmiu członków Zarządu.
    W posiedzeniu uczestniczył także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiesław Sienkiewicz. oraz Leopold Ochalik – pracownik Biura LGD, który protokołował posiedzenie.
  1. Posiedzenie otworzył Wiceprezes Zarządu, Ireneusz Kostka, który po przywitaniu przybyłych na posiedzenie członków Zarządu, stwierdził że jest quorum (na 9 członków Zarządu obecnych było 7). Członkowie Zarządu jednogłośnie zatwierdzili protokół
    z ostatniego posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 05 października 2017 r.
  2. Wiceprezes przedstawił porządek obrad, do którego Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag. W związku z tym przystąpiono do jego realizacji:

1) omówiono stan realizacji projektów współpracy:

a) Młodzieżowa Akademia Komunikacji – III etap projektu współpracy to spotkania w poszczególnych Gminach uczestników MAK-u z młodzieżą z danej szkoły i przedstawienie (omówienie) projektu współpracy, w którym uczestniczyli. Ostatnim elementem tego projektu jest wyjazd do Warszawy, który będzie miał miejsce w dniach 16 i 17 listopada 2017 r.,

b) projekt Litewski „Jie skrenda” jest w fazie uzgadniania umowy partnerskiej, a jego koszt wyniesie 40 000 euro. W projekcie wezmą udział dwie LGD z Litwy oraz Lider Pojezierza. Nasze Stowarzyszenie wnosi do projektu kwotę 100 000,00 zł, która będzie przeznaczona w głównej mierze na infrastrukturę w Pszczelniku, wokół pomnika lotników litewskich. W ramach projektu będą zorganizowane także działania miękkie tj. warsztaty rzeźbiarskie i filmowe. Wybierzemy z dwudziestki uczestników MAK-u z terenu naszego LGD 12 dzieci, które wezmą udział w przyszłym roku warsztatach filmowych w Kownie na Litwie,

c) w projekcie współpracy pn. „Mobilna Aplikacja Turystyczna” udział bierze 12 LGD. Koordynatorem będzie LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, a łączna kwota projektu wyniesie 646 000,00 zł, przy czym na naszą LGD przypada kwota 60 000,00 zł. Umowa partnerska zostanie przygotowana za dwa tygodnie, a wniosek o przyznanie pomocy zostanie złożony do 30 listopada 2017 r.;

d) rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji projektu współpracy z programu PO Rybactwo i Morze pn. „Promocja dziedzictwa kulturowego rybactwa i akwakultury”. W ramach projektu wstępnie planujemy zorganizowanie na terenie Lidera dwóch imprez: jedną w Nowogródku Pomorskim (zawody wędkarskie, w których wezmą udział zawodnicy z poszczególnych Gmin Lidera, wyłonieni wcześniej w zawodach na szczeblu sołectw. Celem tych zawodów jest wyłonienie drużyny na zawody w Pyrzycach), a drugą w Dębnie (Targi Rybne). W projekcie wezmą udział cztery LGD: Barlinek, Kołobrzeg, Stargard i Złocieniec. LGD WIR ze Stargardu będzie organizował w Pyrzycach zawody wędkarskie, w których wezmą udział reprezentacje poszczególnych partnerów. Głównym koordynatorem projektu będzie Małgorzata Krysiak z LGD WIR ze Stargardu. Zarząd ustalił, że koordynatorem projektu z ramienia „Lidera Pojezierza” będzie Leopold Ochalik;

2) Wiceprezes omówił zmiany, jakie należy wprowadzić w procedurach naboru wniosków na podstawie Wytycznych z MRiRW nr 6/4/2017, które zastępują Wytyczne nr 2/1/2016 w ramach projektów grantowych i operacji realizowanych przez beneficjentów innych niż LGD oraz Regulaminu Rady i Harmonogramu naboru wniosków;

3) w sprawie operacji własnych pn. „Działania aktywizujące” Wiceprezes zaproponował, aby zwiększyć limit pomocy z 1 000,00 zł do 1 250,00 zł i za tą kwotę będzie można opłacić prowadzącego instruktora, wynająć salę, przygotować materiały szkoleniowe i poczęstunek. W sumie jest 50 000,00 zł, co się przekłada na 40 działań, a tym samym wpłynie co najmniej 40 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań aktywizacyjnych, głównie od organizacji pozarządowych, rad sołeckich i grup nieformalnych (min. 3 osoby). Zarząd wyraził zgodę na ustalenie ww. kwoty;

4) Wiceprezes przedstawił sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju za 2016 rok przekazanych do WZP. Sprawozdanie jest w formie tabelarycznej i dotyczy głównie finansowej i rzeczowej realizacji celów oraz przedsięwzięć w LSR i rzeczowej realizacji wskaźników obowiązkowych w zakresie PROW 2014-2020. Uwag nie wniesiono;

5) Pan Ireneusz Kostka poinformował, że w grudniu br. przystąpimy do zmiany LSR w zakresie wskaźników i w tej sprawie zostanie zorganizowane spotkanie z 12 LGD;

6) omówienie i przyjęcie Regulaminu działań aktywizujących realizowanych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza”, Formularz wniosku na działania aktywizujące oraz Kartę oceny. Następnie przyjęto, że komisją oceniającą będzie Zarząd Stowarzyszenia, który powinien działać w co najmniej pięcioosobowym składzie;

7) przychylając się do ogólnej sugestii aby dotychczas planowane terminy niektórych naborów przyspieszyć, a przeznaczone na nie kwoty przesunąć z lat 2019 – 2022 na lata 2017 – 2018, Zarząd postanowił dokonać zmian w obowiązującym Harmonogramie w następujących zakresach: PO RYBY: innowacyjne źródła dochodu oraz infrastruktura wodna, zagospodarowanie rzek i jezior, wzmocnienie kapitału społecznego oraz podjęcie działalności gospodarczej. Nowy Harmonogram wejdzie w życie dopiero po akceptacji przez WZP;

8) informacja o szkoleniu, które odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. w Barlinku (BOK) pn. „Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”;

9) Wiceprezes poinformował, że do projektu „Interreg 5a” z zakresu „Samowystarczalność energetyczna regionu na polsko-niemieckim – pograniczu SEP” z naszego terenu przystąpi jedynie Gmina Bierzwnik (gaz z drewna), gdyż w Gminie Przelewice Rada Gminy nie wyraziła zgody na wzięcie kredytu na prefinansowanie zadania, a Gmina Krzęcin nie jest prawdopodobnie zainteresowana samowystarczalnością energetyczną, ponieważ nie brała udziału w ostatnich konferencjach i seminariach.

  1. Sprawy różne:

1) podjęto następujące uchwały w sprawach:

a) zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” – przyjęto jednomyślnie,
b) zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu Procedur wyboru i oceny wniosków w ramach LSR – przyjęto jednomyślnie,
c) zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu Procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych – przyjęto jednomyślnie,
d) zmiany załącznika nr 2 do umowy nr 00005-6933-UM1620002/15 „Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – przyjęto jednomyślnie;

2) sprawy bieżące:

a) omówiono sprawę zmiany lokalizacji Biura LGD – w Pełczycach w budynku poczty jest wolny lokal, odpowiadający naszym potrzebom, którego koszt wynajęcia byłby o ok. 1 000 zł mniejszy niż obecnie. Decyzji jeszcze nie podjęto.

Posiedzenie Zarządu zakończono o godz. 18.45

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.